Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Được sự chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco.

Công ty gửi đến toàn thể quý vị cổ đông văn bản đồng ý gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội : (Xem tại đây)

Ngày đăng: