Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan

THÔNG BÁO

 

Công ty cổ phần dươc phẩm Trung ương I-Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  nội dung Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan

Xem tại đây (Click here)

Ngày đăng: