Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

 

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:  - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)      

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết                 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp dự kiến: Các  vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên

Ngày đăng:19/05/2020