Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

 

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  "Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

1/ Biên bản (Click here)

2/ Nghị quyết (Click here)

Ngày đăng: