Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  "Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020"

 

1/ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét  từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 (Click here)

2/ Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét  từ 01/01/2020 đến 30/06/2020(Click here)

Ngày đăng: