Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

 

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:  - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết         

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2020

        1. Lý do và mục đích:

- Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể :Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp dự kiến: Bầu bổ sung thành viên HĐQT vàc các  vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Ngày đăng:24/09/2020