Biên bản và nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2019

Ngày 25/6/2019 tại Nhà máy 2 (Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1-Pharbaco  đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  Sau đây là toàn văn của Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

 

1/ Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2019 ( Xem tại đây)

2/ Nghị quyết  Đại hội đồng thường niên năm 2019 ( Xem tại đây)