Thông báo về đăng ký để chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về  ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM:

 

 

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)     

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết                 

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2019

Lý do và mục đích: Chốt danh sách để Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Ngày đăng: