Pharbaco


Parazacol 1000mg

Trình bày:

Chai dịch truyền 100ml

Thành phần:

Paracetamol 1000mg

16