Pharbaco


Ouabain

Trình bày:

Hộp 100 ống thuốc tiêm 1ml

Thành phần:

Ouabain 0.25mg

21