Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

Parazacol 1000mg


Parazacol 1000mg

Trình bày:

Chai dịch truyền 100ml

Thành phần:

Paracetamol 1000mg