Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

  TRUNG ƯƠNG I– PHARBACO

    Số : 43/Pharbaco-TCKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  14 tháng 06  năm 2016

           

THÔNG BÁO

V/v: Thanh lý Tài sản năm 2016

Căn cứ vào Quyết định số 23/QĐ-PHARBACO  ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản không cần dùng ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản không cần dùng ngày 8 tháng 6 năm 2016;

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco thông báo đến toàn thể các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu mua Tài sản thanh lý của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco  đến  xem và làm thủ tục đăng ký  mua tài sản theo các thông tin cụ thể như sau:

  1. Thông tin về tài sản thanh lý:

- Thông tin về tài sản thanh lý có trong danh mục tài sản thanh lý (Bảng đính kèm - Vui lòng xem tại đây: Danh mục TSTL).

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và xem tài sản thanh lý:

- Công ty cử cán bộ đưa các cá nhân, tổ chức xem tài sản thanh lý từ ngày 15/6/2016 đến trước 14h00 ngày 22/6/2016 (sáng từ 9h00 đến 10h00, chiều từ 15h00 đến 16h00), tại địa điểm  Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco - Số 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội.

- Liên hệ: Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco - ĐT: 04.37320456

- Việc đăng ký tham gia trả giá được thực hiện theo mẫu đính kèm. Phiếu tham gia trả giá gửi tới Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco trước 14h00 ngày 22/6/2016

  1. Thời gian, địa điểm thanh lý:

- Thời gian mở Phiếu tham gia trả giá: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút  ngày 22/6/2016.

- Địa điểm: Tại 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội

  1. Điều kiện tham gia trả giá và các quy định chung:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua phải mua nguyên lô (toàn bộ)  tài sản có trong danh mục .Tài sản thanh lý bán sắt vụn sẽ cân và bán theo cân.

- Tổ chức, cá nhân tham gia trả giá phải nộp Tiền bảo lãnh tham gia trả giá: 100.000.000 đồng/ người( một trăm triệu đồng chẵn) tương đương 50% giá định giá. Khi nộp tiền bảo lãnh tham gia trả giá, người tham gia trả giá sẽ nhận 01 Phiếu tạm thu tiền và 01 Phiếu tham gia trả giá, cả hai phiếu trên đều có dấu đỏ và số hiệu của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

- Tổ chức, cá nhân tham gia trả giá theo nguyên tắc một người, một lần. Giá tham gia trả giá phải lớn hơn hoặc bằng giá “Định giá bán” trong Phiếu tham gia trả giá.

- Số tiền bảo lãnh sẽ không được hoàn lại cho người tham gia trả giá nếu trả thấp hơn giá “Định giá bán”

- Điều kiện để tham gia trả giá gồm: Phiếu tham gia trả giá, Phiếu tạm thu tiền.

- Người được chọn mua sẽ là người trả giá cao nhất tính từ trên xuống.

- Trong trường hợp có nhiều người cùng trả một giá(cao nhất tính từ trên xuống) thì Hội đồng thanh lý tài sản sẽ thực hiện đấu giá trực tiếp trong vòng 01 giờ kể từ khi biết kết quả.

- Những người có hành vi gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến việc tham gia trả giá, Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco có quyền đơn phương loại cá nhân, tổ chức ra khỏi cuộc trả giá.

- Trong vòng 01 giờ kể từ khi biết kết quả, Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco sẽ hoàn tiền đặt cọc cho các tổ chức, cá nhân có Phiếu tham gia trả giá không đạt yêu cầu.

- Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco không chịu trách nhiệm giải thích về những Phiếu tham gia trả giá không đạt yêu cầu.

Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản biết và đăng ký.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 (ĐÃ KÝ)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, VT.