Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

http://pharbaco.com/vacxin/assets/projects/2016_08/diachiso0.gif
  Tổng đài:
  + 043.8454561
  + 043.8454562
  1. Phòng Hành chính nhân sự: 240
  2. Phòng Tài chính-Kế toán: 239
  3. Phòng Kinh doanh: 243;245
  4. Phòng Kế hoạch -Vật tư: 236;238;251
  5. Phòng Kho vận: 225
  6. Phòng Đảm bảo chất lượng: 230
  7. Phòng Kiểm nghiệm: 235
  8. Phòng Nghiên cứu-Phát triển:223
  9. Bảo vệ: 220
  10.Phân xưởng cơ điện: 232
  Máy Fax:
  1. Tổng đài: 38.237460
  2. Kế hoạch vật tư: 37321570