Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu trên sàn UPCom

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco thông báo về  “Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu  trên sàn UPCom” như sau:

 

 

-Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

-Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco

-Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-Mã chứng khoán: PBC

-Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu

-Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)

-Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 400.000.000.000 đồng ( Bốn trăm tỷ đồng)

-Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 26/11/2019

-Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.500đồng/cổ phiếu

(Xem chi tiết tại đây)

Ngày đăng: